Arvot ja periaatteet

MLL:n arvot

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

  • Avoimuus
  • Ilo
  • Kumppanuus
  • Osallisuus
  • Arjen arvostus

Avoimuus
Toimimme avoimesti ja viestimme ymmärrettävästi ja innostavasti. Meitä on helppo lähestyä ja toimintaamme on helppo tulla mukaan. Tavoitamme erilaiset, eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat lapset, nuoret ja perheet. Toimimme koko maan alueella, lähellä ja osana perheiden arkea.

Ilo
Iloitsemme lapsesta, nuoresta, perheestä, vanhemmuudesta ja isovanhemmuudesta. Yhdessä tekeminen ja vapaaehtoistoiminta luovat iloa, osallisuutta ja luottamusta koko yhteiskuntaan.

Kumppanuus
Rakennamme lapsiystävällistä yhteiskuntaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Edistämme ja toteutamme kasvatuskumppanuutta. Kumppaneitamme ovat perheet, kunnat, valtiovalta sekä lasten, nuorten ja perheiden puolesta toimivat järjestöt, yritykset ja muut toimijat.

Osallisuus
Kohtaamme lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhemmat aktiivisina toimijoina ja tekijöinä. Kuulemme lapsia ja nuoria ja hyödynnämme heidän näkemyksiään työssämme. Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuuksia vaikuttaa, suunnitella, toimia sekä osallistua päätöksentekoon omaan elämäänsä ja elinympäristöään koskevissa asioissa. Teemme lasten, nuorten ja perheiden arkea ja kokemuksia näkyväksi. Torjumme yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä tarjoamalla kaikille avoimia maksuttomia kohtaamispaikkoja sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Teemme töitä sen hyväksi, että lapsilla, nuorilla ja lapsiperheillä on tukenaan turvallisia aikuisia, vertaisryhmiä ja lähiyhteisöjä.

Arjen arvostus
Olemme lasten, nuorten ja perheiden arjen tukija ja arjen tuen asiantuntija. Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy arjessa: perheessä, peruspalveluissa ja vertaissuhteissa. Kehitämme ja toteutamme vanhemmuuden tukea sekä edistämme vanhempien, lasten ja nuorten keskinäistä tukea. Tarjoamme tukea niin kasvokkain kuin puhelin- ja verkkopalveluissa. Vahvistamme lasten, nuorten ja vanhempien kykyä kohdata elämän muutostilanteita ja -vaiheita ja selviytyä niistä. Kehitämme työmenetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Vaikutamme lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevaan julkisen vallan päätöksentekoon.