Oppilaille

Ryhmä tukioppilaita tekemässä harjoitusta.

Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.–6.-luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Koulutuksessa käydään läpi kummioppilaan roolia ja tehtäviä. Harjoitellaan kohtaamista ja kuuntelemista sekä hankalissa tilanteissa toimimista. Suunnitellaan toimintaa yhdessä.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaina toimii 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria. Tukioppilailla on tärkeä rooli ottaa vastaan uudet tulokkaat kouluun ja välittää kaikille hyväksyvää ja tervetullutta ilmapiiriä. Tukioppilastoiminnan tavoitteenaon edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Tukioppilaiden peruskoulutuksessa käydään läpi tukioppilastoiminnan tavoitteita ja tukioppilaan roolia. Toiminnallisessa koulutuksessa käsitellään myös mm. ryhmän toimintaa ja ohjausta sekä toiminnan suunnittelua. Tukioppilaille järjestetään myös täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen teemoja ovat mm. yhdenvertaisuus, mediakasvatus, hyvinvointitaidot ja kiusaamisen ehkäiseminen.

Tutortoiminta

Tutortoiminta on vertaistukea jossa edistetään toisen asteen opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan. Tutoreiden koulutuksessa tutoreille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita oppilaitoksella on tutortoiminnalle. He myös asettavat itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja pohtivat mihin he voivat vaikuttaa oppilaitoksessa. Ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista motivoi ja innostaa tutoreita.

Mediakasvatus

Mediakasvatuksen oppituntien tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä. Järjestämme oppitunteja mm. seuraavista aiheista: hyvinvointia digiarjessa, ei nettikiusaamiselle ja somen turvataidot.

Unelmapaja

Unelmapaja on toiminnallinen osallisuusmenetelmä lasten ja nuorten äänen kuulemiseksi ja mukaan ottamiseksi asuinympäristön/ kouluyhteisön kehittämiseen ja erilaisen lapsi- ja nuorilähtöisen toiminnan toteuttamiseen. Unelmapajassa syntyneet ideat työstetään konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi ja toimeenpannaan yhdessä eri toimijatahojen kanssa. 

Muita oppituntien aiheita on mm. tunne- ja vuorovaikutustaidot, ryhmän toiminta, kiusaamisen ehkäiseminen, yhdenvertaisuus, hyvinvointitaidot ja päihdekasvatus.

Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229